快捷搜索:

江涵雁影梅花瘦,四无尘、雪飞云起,夜窗如昼

江涵雁影梅花瘦,四无尘、雪飞云起,夜窗如昼。

出自宋朝卢祖皋的《贺新郎·挽住风前柳
原文赏析:
彭传师于吴江三高堂之前钓雪亭,盖擅渔人之窟宅以供诗境也,赵子野约余赋之。
挽住风前柳,窟鸱夷当日扁舟,近曾来否?月落潮生无限事,零落茶烟未久。谩留得莼鲈依旧。可是功名从来误,抚荒祠、谁继风骚后?今古恨,一搔首。
江涵雁影梅花瘦,四无尘、雪飞云起,夜窗如昼。万里乾坤清绝处,授予渔翁钓叟。又正是、题诗时刻。猛拍阑干呼鸥鹭,道他年、我亦垂纶手。飞过我,共樽酒。
拼音解读
péng chuán shī yú wú jiāng sān gāo táng zhī qián diào xuě tíng ,gài shàn yú rén zhī kū zhái yǐ gòng shī jìng yě ,zhào zǐ yě yuē yú fù zhī 。
wǎn zhù fēng qián liǔ ,kū chī yí dāng rì biǎn zhōu ,jìn céng lái fǒu ?yuè luò cháo shēng wú xiàn shì ,líng luò chá yān wèi jiǔ 。màn liú dé chún lú yī jiù 。kě shì gōng míng cóng lái wù ,fǔ huāng cí 、shuí jì fēng liú hòu ?jīn gǔ hèn ,yī sāo shǒu 。
jiāng hán yàn yǐng méi huā shòu ,sì wú chén 、xuě fēi yún qǐ ,yè chuāng rú zhòu 。wàn lǐ qián kūn qīng jué chù ,fù yǔ yú wēng diào sǒu 。yòu qià shì 、tí shī shí hòu 。měng pāi lán gàn hū ōu lù ,dào tā nián 、wǒ yì chuí lún shǒu 。fēi guò wǒ ,gòng zūn jiǔ 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: