快捷搜索:

岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

出自唐朝柳宗元的《登柳州城楼寄漳汀封连四州
原文赏析:
城上高楼接大年夜荒,海天愁思正茫茫。
惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。
岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。
共来百越文身地,犹自音书滞一乡。
拼音解读
chéng shàng gāo lóu jiē dà huāng ,hǎi tiān chóu sī zhèng máng máng 。
jīng fēng luàn zhǎn fú róng shuǐ ,mì yǔ xié qīn bì lì qiáng 。
lǐng shù zhòng zhē qiān lǐ mù ,jiāng liú qǔ sì jiǔ huí cháng 。
gòng lái bǎi yuè wén shēn dì ,yóu zì yīn shū zhì yī xiāng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: